"دوستان عزیز متاسفانه برای مدتی نامعلوم در خدمت شما نخواهم بود"